องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

     โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ร่วมกับผู้นำท้องที่ และคณะทำงาน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Goragod.com
^