องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

รายงานผลการดำเนินงาน

  

รายงานผลการดำเนินงาน 

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลโครงการ/กิจกรรม/ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง

รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับการใช้จ่ายรอบ 6 เดือน (ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565) รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
สรุปยอดผู้มาใช้บริการ อบต.บางพลับ ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2565
บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช.ผ่านระบบ e-planNACC ปี 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ผ่านระบบe-planNACC ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2654
 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ประจำปี 2565
 

Goragod.com
^