องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ


รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ

Happy WorkplaceHAPPY BODY การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ

HAPPY HEART การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร

HAPPY SOCIETY การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร

HAPPY RELAX การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

HAPPY BRAIN การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

HAPPY SOUL การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

HAPPY MONEY การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย

HAPPY FAMILY การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
Goragod.com
^