องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับโครงสร้างองค์กร


โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


แผนผัง
อำนาจหน้าที่

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารส่วนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนราชการ

หัวหน้าส่วน


สำนักปลัด

กองคลัง


กองช่าง


กองการศึกษาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน


 
Goragod.com
^