องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
yesรายงานการกำกับติดตามการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำนเินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
yesบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครึ่งปีแรก)
yesบันทึกข้อความรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
yesมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

yesขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
yesการประชุมคณะกรรมการติดตามและพัฒนาผลการประเมิน ITA
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 (ครึ่งปีแรก)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ 2565
Goragod.com
^