องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


คำสั่งและประกาศเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do’s and don’t อบต.บางพลับ
การอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่อบต.บางพลับ 67


ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารอบต.บางพลับ-2567
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล-อบต.บางพลับ-2567
ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาอบต.บางพลับ-2567


ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
แผนการเสริมสร้างวินัย-คุณธรรม-จริยธรรม-ปี-66
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


 
Goragod.com
^