องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2566

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา อบต.บางพลับ
ฐานข้อมูลบัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี                 

รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ

รายงานการประชุมสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


                

Goragod.com
^