หน้าแรก

หน้าแรก
หน้าแรก 2020-04-23T17:51:03+07:00

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

นายสมเกียรติ อินทรดำ
นายสมเกียรติ อินทรดำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

ดูผลโหวตทั้งหมด

Loading ... Loading ...
810, 2019

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

By |0 Comments

รับเรื่องร้องเรียน ระบบรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมากจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

2906, 2019

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By |0 Comments

หนังสือสั่งการแบบตรวจสำนวนทางวินัยข้าราชการท้องถิ่นดาวน์โหลด ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดาวน์โหลด ระเบียบการลาของข้าราชการ-พ.ศ.2555ดาวน์โหลด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-เรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด ประกาศ-ก.กลาง.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-6ดาวน์โหลด บัญชีค่าเช่าบ้านดาวน์โหลด ประกาศ-ก.กลาง-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561ดาวน์โหลด แนวทางการกำหนดค่าคะแนนกรณีคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นดาวน์โหลด การพิจารณาอัตราเงินเดือนกรณีเลื่อนระดับประเภทวิชาการและทั่วไปดาวน์โหลด การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลประเภทอำนวยการท้องถิ่นดาวน์โหลด ซักซ้อมแนวทางการประเมินครู-ชำนาญการดาวน์โหลด ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ-ช.ค.บ.ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมดาวน์โหลด การเทียบตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ดาวน์โหลด การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งกรณีประเมินเลื่อนระดับอาวุโสดาวน์โหลด

1810, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By |0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 10 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา 25 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อโดเมน abtbangplub.go.th อายุ 1 ปี 18 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 31 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 25 ม.ค. [...]

607, 2020

กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

By |0 Comments

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ภาพกิจกรรมการประชุมติดตามผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อสอบยันแนวเขตพื้นที่ทับซ้อน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อบต.บางพลับ ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2563)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.บางพลับ ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) วันที่ 3 มกราคม 2563 หมู่ 1,3,4 ต.บางพลับ ณ อบต.บางพลับ ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) วันที่ 13 [...]

3004, 2020

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

By |0 Comments

1ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร้านค้าน่าแลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา ม.1,2 ต.โพธิ์รังนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารรับประทานอาหารเด็กเล็กติดตั้งผนังกระจกรอบอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [...]

2404, 2020

รายงานการประชุมสภาฯ 2562

By |0 Comments

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13.03.62ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 13.05.62ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.06.62ดาวน์โหลด รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 สมัยที่ 1 วันที่ 13 [...]

2304, 2020

งบการเงินประจำเดือน 2562

By |0 Comments

งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562 1.62ดาวน์โหลด งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2.62ดาวน์โหลด งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562 3.62ดาวน์โหลด งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 4.62ดาวน์โหลด งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 5.62ดาวน์โหลด งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 6.62ดาวน์โหลด งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 7.62ดาวน์โหลด [...]

กำลังดู 4 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)
กำลังดู 4 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)