หน้าแรก

หน้าแรก
หน้าแรก 2020-04-23T17:51:03+07:00

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

นายสมเกียรติ อินทรดำ
นายสมเกียรติ อินทรดำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

ดูผลโหวตทั้งหมด

Loading ... Loading ...
810, 2019

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

By |0 Comments

รับเรื่องร้องเรียน ระบบรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมากจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

2906, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

By |0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 ถึง ธ.ค. 62) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 63 ถึง มี.ค. 63) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม 2561) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(พฤศจิกายน 2561)

2906, 2019

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By |0 Comments

การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งกรณีประเมินเลื่อนระดับอาวุโส การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งบริหาร การเทียบตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น การพิจารณาอัตราเงินเดือนกรณีเลื่อนระดับประเภทวิชาการและทั่วไป การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลประเภทอำนวยการท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ซักซ้อมแนวทางการประเมินครู ชำนาญการ ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการกำหนดค่าคะแนนกรณีคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น บัญชีค่าเช่าบ้าน ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศ ก.กลาง.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การเลื่อนระดับ การโอน ย้าย และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 [...]

308, 2020

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

By |0 Comments

ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.-2561-ถึง-เดือนธันวาคม-พ.ศ.-2561ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนมีนาคม-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนมิถุนายน-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-4-เดือนกรกฎาคม-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนกันยายน-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด

1810, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By |0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 10 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา 25 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อโดเมน abtbangplub.go.th อายุ 1 ปี 18 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 31 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 25 ม.ค. [...]

308, 2020

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

By |0 Comments

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-ประจำไตรมาสที่-1-ต.ค.-61-ถึง-ธ.ค.-61ดาวน์โหลด ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-ประจำไตรมาสที่-2-ม.ค.-62-ถึง-มี.ค.-61ดาวน์โหลด ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562ประจำไตรมาสที่-3-เม.ษ.-62-ถึง-มิ.ย.-62ดาวน์โหลด ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-ประจำไตรมาสที่-4-ก.ค.-62-ถึง-ก.ย.-62ดาวน์โหลด

308, 2020

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562

By |0 Comments

ประจำไตรมาสที่-1-เดือนตุลาคม-พ.ศ.-2561-ถึง-เดือนธันวาคม-พ.ศ.-2561ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-2-เดือนมกราคม-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนมีนาคม-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-3-เดือนเมษายน-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนมิถุนายน-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด ประจำไตรมาสที่-4-เดือนกรกฎาคม-พ.ศ.-2562-ถึง-เดือนกันยายน-พ.ศ.-2562ดาวน์โหลด

1307, 2020

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By |0 Comments

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเรื่อง นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

1307, 2020

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By |0 Comments

มาตรการภายเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

607, 2020

กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

By |0 Comments

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ภาพกิจกรรมการประชุมติดตามผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อสอบยันแนวเขตพื้นที่ทับซ้อน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อบต.บางพลับ ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2563)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.บางพลับ ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) วันที่ 3 มกราคม 2563 หมู่ 1,3,4 ต.บางพลับ ณ อบต.บางพลับ ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) วันที่ 13 [...]

กำลังดู 4 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)
กำลังดู 4 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)