หน้าแรก

หน้าแรก
หน้าแรก 2018-11-05T15:22:57+07:00

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

นายสมเกียรติ อินทรดำ
นายสมเกียรติ อินทรดำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

ดูผลโหวตทั้งหมด

Loading ... Loading ...
810, 2019

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

By |0 Comments

รับเรื่องร้องเรียน ระบบรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมากจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

2906, 2019

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By |0 Comments

หนังสือสั่งการแบบตรวจสำนวนทางวินัยข้าราชการท้องถิ่นดาวน์โหลด ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดาวน์โหลด ระเบียบการลาของข้าราชการ-พ.ศ.2555ดาวน์โหลด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-เรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด ประกาศ-ก.กลาง.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-6ดาวน์โหลด บัญชีค่าเช่าบ้านดาวน์โหลด ประกาศ-ก.กลาง-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561ดาวน์โหลด แนวทางการกำหนดค่าคะแนนกรณีคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นดาวน์โหลด การพิจารณาอัตราเงินเดือนกรณีเลื่อนระดับประเภทวิชาการและทั่วไปดาวน์โหลด การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลประเภทอำนวยการท้องถิ่นดาวน์โหลด ซักซ้อมแนวทางการประเมินครู-ชำนาญการดาวน์โหลด ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาดาวน์โหลด ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ-ช.ค.บ.ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมดาวน์โหลด การเทียบตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ดาวน์โหลด การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งกรณีประเมินเลื่อนระดับอาวุโสดาวน์โหลด

1810, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By |0 Comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 10 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา 25 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อโดเมน abtbangplub.go.th อายุ 1 ปี 18 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 31 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 25 ม.ค. [...]

810, 2019

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

By |0 Comments

รับเรื่องร้องเรียน ระบบรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมากจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กำลังดู 4 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)
กำลังดู 4 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)