องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลenlightenedโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
enlightenedประกาศมาตราฐานการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
enlightenedแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-3-ปี-ประจำปีงบประมาณ-2564-2566
enlightenedแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
enlightenedบันทึกข้อความกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

enlightenedประกาศมาตรการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
enlightenedประกาศ ก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563และที่แก้้ไขเพิ่มเติม(กำหนดฝ่ายและหน่วยตรวจสอบภายใน)
enlightenedประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปและการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต(ฉบับที่2) 2562
enlightenedประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
enlightenedประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การเลื่อนระดับ การโอน ย้าย และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562
enlightenedประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
enlightenedประกาศ ก.กลาง.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
enlightenedประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  2564
enlightenedการแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งกรณีประเมินเลื่อนระดับอาวุโส
enlightenedการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
enlightenedการพิจารณาอัตราเงินเดือนกรณีเลื่อนระดับประเภทวิชาการและทั่วไป
enlightenedการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลประเภทอำนวยการท้องถิ่น
enlightenedแนวทางการกำหนดค่าคะแนนกรณีคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
enlightenedการเทียบตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่
enlightenedการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม
enlightenedซักซ้อมแนวทางการประเมินครู ชำนาญการ
enlightenedมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 9 ข้อ
enlightenedระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
enlightenedประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร
enlightenedประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคลากร
Goragod.com
^