องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

แผนพัฒนาบุคลากรheart
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
heartแบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

heartประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
heartจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปี 2565
heart
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2565
heart
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
heart
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานในระบบแท่ง
heart
แผนอัตรากำลัง3ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
heart
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปี 2564-2566)
heart
บันทึกข้อความการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
heart
การวางแผนพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ของ อบต.บางพลับ

heartประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Goragod.com
^