องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


yesคู่มือการปฏิบัติงานต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
yesส่วนงานรับผิดชอบ
Goragod.com
^