องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

แบบฟอร์มออนไลน์

แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   
ฟอร์มใบแทนทะเบียนพาณิชย์   
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์   
แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ   
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ   
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพผูัสูงอายุ   
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   
การขอใช้สถานที่ราชการ   
คำร้องขอรับเงินผู้ประสบภัย   
แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ (อิเล็กทรอนิกส์)   
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน   
ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2   
Goragod.com
^