องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

คู่มือการปฏิบัติงานต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ส่วนงานรับผิดชอบ

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 (ครึ่งปีแรก)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2565
บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช.ผ่านระบบ e-planNACC ปี 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ผ่านระบบe-planNACC ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2654
รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
สรุปยอดผู้มาใช้บริการ อบต.บางพลับ ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์

Goragod.com
^