องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการ
คู่มือการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ
คู่มือการปฏิบัติงาน-นักทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน-นักพัฒนาชุมชน
คู่มือการปฏิบัติงาน-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงาน-นักวิชาการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน-นักวิชาการสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน-นายช่างไฟฟ้า
คู่มือการปฏิบัติงาน-นายช่างโยธา
คู่มือการปฏิบัติงาน-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คู่มือการปฏิบัติงาน-เจ้าพนักงานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงาน-เจ้าพนักงานพัสดุ

 คุ่มือการปฏิบัติงาน อปท.
 คู่มือปฎิบัติงานและงานสารบรรญ
 คู่มือ-มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 คู่มือ-สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร
 คู่มือการรายงานการจัดตั้ง-การย้าย-รวม-ยุบเลิก
 คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย

 คู่มือปฎิบัติงานกองคลัง 
 คู่มือการปฏิบัติงานต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 ส่วนงานรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อปท   
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม   
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
คู่มือปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   
 บันทึกข้อตกลงเรื่องกำหนดนโยบายและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.บางพลับ

 
Goragod.com
^