กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

//กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ภาพกิจกรรมการประชุมติดตามผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อสอบยันแนวเขตพื้นที่ทับซ้อน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อบต.บางพลับ

ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2563)เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม อบต.บางพลับ

ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) วันที่ 3 มกราคม 2563 หมู่ 1,3,4 ต.บางพลับ
ณ อบต.บางพลับ

ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) วันที่ 13 มกราคม 2563 หมู่ 1 ต.โพธิ์รังนก
ณ รพ.สต.ตำบลโพธิ์รังนก

ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) วันที่ 14 มกราคม 2563 หมู่ 2 ต.โพธิ์รังนก
ณ รพ.สต.ตำบลโพธิ์รังนก

ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) วันที่ 15 มกราคม 2563 หมู่ 6 ต.บางพลับ
ณ ศาลาวัดโคกมะกอก

ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) วันที่ 15 มกราคม 2563 หมู่ 3 ต.โพธิ์รังนก
ณ ศาลาเอนกประสงค์

By | 2020-07-15T11:41:57+07:00 กรกฎาคม 6th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment