หน้าแรก

หน้าแรก
หน้าแรก 2020-04-23T17:51:03+07:00

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

นายสมเกียรติ อินทรดำ
นายสมเกียรติ อินทรดำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

แสดงความคิดเห็น

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

ดูผลโหวตทั้งหมด

Loading ... Loading ...
810, 2019

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ

By |0 Comments

รับเรื่องร้องเรียน ระบบรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมากจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ สิ่งแวดล้อมต่างๆในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

2906, 2019

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

By |0 Comments

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 62 ถึง ธ.ค. 62) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 63 ถึง มี.ค. 63) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(ตุลาคม 2561) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(พฤศจิกายน 2561)

2906, 2019

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

By |0 Comments

การแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งกรณีประเมินเลื่อนระดับอาวุโส การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งบริหาร การเทียบตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น การพิจารณาอัตราเงินเดือนกรณีเลื่อนระดับประเภทวิชาการและทั่วไป การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลประเภทอำนวยการท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ซักซ้อมแนวทางการประเมินครู ชำนาญการ ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการกำหนดค่าคะแนนกรณีคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น บัญชีค่าเช่าบ้าน ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศ ก.กลาง.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การเลื่อนระดับ การโอน ย้าย และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 [...]

  • Oh, bother! No topics were found here.