องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต


smileyรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 


yesประกาศ-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
yesประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
yesประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
yesประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
yesมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

yesประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 
Goragod.com
^