องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 


yesแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566
yesประกาศ-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
yesประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

yesประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
yesประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
yesมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

yesประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
Goragod.com
^