องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี
การประชาคมระดับตำบล เพื่อกำหนดทิศทางและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน-อบต.บางพลับ
วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด-อบต.บางพลับการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี

การประชาคมระดับตำบล เพื่อกำหนดทิศทางและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
 
Goragod.com
^