องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ปีงบประมาณ-65
รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564
Goragod.com
^