องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลyesแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
yesแบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ราย 6 เดือน
(1  ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)

yesการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
yesการประกาศสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษ
yesประกาศนโยบายความปลอดภัย-อาชีวอนามัย


♦  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
♦ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
♦ ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
♦ จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปี 2565
♦ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2565
♦ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
♦ เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานในระบบแท่ง
♦ แผนอัตรากำลัง3ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
♦ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปี 2564-2566)
♦ บันทึกข้อความการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
♦ การวางแผนพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ของ อบต.บางพลับ
Goragod.com
^