องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 เดือน

(ระหว่างตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลปี-2564

Goragod.com
^