องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o20 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม-No-Gift-Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Polic

o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40
 การขับเคลื่อนจริยธรรม

o41 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Goragod.com
^