องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบต.บางพลับ

yes กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

????ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธิ์ทอง (3 มี.ค. 66)

????อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เปิดให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICE) ให้บริการ 20 งานบริการของรัฐ
ผ่านทางเว็บไซต์อำเภอดอทคอม https://www.amphoe.com/.../base/html/page-linkListed.php...
ติดต่อสอบถามการบริการได้ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โทร. 0-3561-0314 หรือ inbox เพจที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

????แจ้งประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน จะลงพื้นที่ทำการแจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (6ต.ค.66)
????แผนการฉีดวัคซีน โควิด-19 จังหวัดอ่างทอง เดือนตุลาคม 2565 (2 ต.ค. 66)


????ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง กำหนดแบบในการแจ้งและวิธีการแจ้งเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป (1 ต.ค. 2565)

???? วันที่ 9 เมษายน 2565 อบต.บางพลับ โดยนายกสมเกียรติ อินทรดำ ได้มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว
???? ประกาศเปิดรับสมัครการประกวดแข่งขัน ชุมชนสะอาด
???? กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00น.


????นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

????ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชี่น
????ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
????นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
????รายงานผลการดำเนินงาน


????การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม

???? การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-แบบสอบถาม
???? ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
???? ประชาชนมีส่วนร่วม
????ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
????รณรงค์ขอความร่วมมือเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มปฏิบัติงานในเวลา 08.00 น ในวันทำงาน

????ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

????รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Goragod.com
^