องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


yesประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
yesคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและพัฒนาการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
yesรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (e-planNACC ประจำปี 2565)
yes
บันทึกรายงานปัญหาอุปสรรค-e-planNACC-ปีงบประมาณ-2565
yesรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

yesรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต-ปี-66-รอบ-6

yesรายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
yesการอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
yes
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม-Dos-and-dont-อบต.บางพลับ-2
yesการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
yesคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและพัฒนาผลการประเมิน ITA 
yesการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

yesการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


yesคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดทำแผนฯ ITA 2565
yesรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
yesรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565

yesการประชุมคณะกรรมการติดตามและพัฒนาผลการประเมิน ITA
yesบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
yesบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน ITA
yesมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Goragod.com
^