องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ข่าวสารจากเว็บไซต์

yes กิจกรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

????อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เปิดให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICE) ให้บริการ 20 งานบริการของรัฐ ผ่านทางเว็บไซต์อำเภอดอทคอม https://www.amphoe.com/.../base/html/page-linkListed.php...ติดต่อสอบถามการบริการได้ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โทร. 0-3561-0314 หรือ inbox เพจที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
????ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง กำหนดแบบในการแจ้งและวิธีการแจ้งเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป (1 
???? วันที่ 9 เมษายน 2565 อบต.บางพลับ โดยนายกสมเกียรติ อินทรดำ ได้มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว
???? ประกาศเปิดรับสมัครการประกวดแข่งขัน ชุมชนสะอาด
???? กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00น.

การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565
การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565

29 มี.ค. 2566 0 95

การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตร 72

1
Goragod.com
^