องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ita2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
โครงสร้าง อบต.
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
♦ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

♦ ผู้บริหารส่วนข้าราชการ

O3 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
♦ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
O5 ข้อมูลการติดต่อ
♦ ติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติ กฎหมาย

พระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา

♦ กฎหมาย ระเบียบ และประกาศกระทรวง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์

♦ คู่มือประชาชน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
Q&A
O9

Social Network

♦ Facebook

♦ Youtube

♦ OIC

การบริหารงาน

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
O11 รายงานการกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

♦ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

♦ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

♦ คู่มือการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
♦ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

♦ สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
♦ รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี พ.ศ.2564
O17 E-Service
♦  E - Service
♦  แบบฟอร์มออนไลน์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
♦ แผนการใช้จ่ายเงินจากข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

♦ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
♦ รายงานผลการใช้จ่ายปี2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
♦ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565
O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
♦ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
♦ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

♦ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

♦  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
♦ 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
♦ 
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
♦ 
จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปี 2565
♦ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2565
♦ 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
♦ 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานในระบบแท่ง
♦ 
แผนอัตรากำลัง3ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
♦ 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปี 2564-2566)
♦ 
บันทึกข้อความการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
♦ 
การวางแผนพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่ของ อบต.บางพลั

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

♦ รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
♦ รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
♦ คู่มือการปฏิบัติงานต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
♦ ส่วนงานรับผิดชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
♦ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
♦ รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

website องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กระดานกระทู้

Facebook

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-แบบสอบถาม
♦ ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

♦ ประชาชนมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ

♦ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
♦ คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
♦ ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

♦ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

♦ ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

♦ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

♦ รายงานผลการดำเนินงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

♦ คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

♦ แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

♦ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีพ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

♦ บันทึกข้อตกลงเรื่องกำหนดนโยบายและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.บางพลับ

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

♦ ประกาศใช้แผนแป้องการทุจริตฯ ปี 2565

♦ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2565
♦ แผนป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ2565

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
♦ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

♦ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ผ่านระบบe-planNACC ประจำปีงบประมาณ 2564

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

♦ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

♦ รายงานการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

♦ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2654

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

♦ 
Goragod.com
^