เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

คู่มือการปฏิบัติงาน


 คุ่มือการปฏิบัติงาน อปท.
 คู่มือปฎิบัติงานและงานสารบรรญ
 คู่มือ-มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 คู่มือ-สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร
 คู่มือการรายงานการจัดตั้ง-การย้าย-รวม-ยุบเลิก
 คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย

 คู่มือปฎิบัติงานกองคลัง 
 คู่มือการปฏิบัติงานต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 ส่วนงานรับผิดชอบ
แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อปท   
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม   
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
คู่มือปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น   
 บันทึกข้อตกลงเรื่องกำหนดนโยบายและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอบต.บางพลับ

 
^