องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

กิจการสภา

  กิจการสภา

ประจำปี พ.ศ.2564


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเรื่อง การกำหนดสมัยประชุม อบต.บางพลับ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เชิญประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่1-ครั้งที่1

เชิญประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่2-ครั้งที่1

เชิญประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่3-ครั้งที่1

เชิญประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่3-ครั้งที่2

รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัยที่1-ครั้งที่1

รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัยที่2-ครั้งที่1

รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัยที่3-ครั้งที่1

รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัยที่3-ครั้งที่2

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

  
Goragod.com
^