องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงได้จัดทำช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดังนี้

1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 035-691593 
3. ทางโทรสาร หมายเลข 035-691593 ต่อ 18
4. ผ่านทางเว็บไซต์ :
https://www.abtbangplub.go.th/
5. Facebook :
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
6. E-Service :
คำร้องออนไลน์ /ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาGoragod.com
^