องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
yesประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแขก ตำบลบางพลับ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
smileyตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
smileyปร.4-ปร.5

yesประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาส่งเสริมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขนาดกว้าง 10.40 เมตร ยาว 12.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.96 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
smileyตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
smileyปร.4
smileyปร.5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือนมกราคม2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือนธันวาคม2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือนพฤศจิกายน2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือนตุลาคม2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือนตุลาคม2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือนพฤศจิกายน2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือนธันวาคม2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบสขร.1ประจำเดือนมกราคม2565


ประกาศผู้จัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1
ไตรมาส1(ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563)
ไตรมาส2 (ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564)
ไตรมาส3(เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564) ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,000.00  บริหารสัญญา
 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,290.00  บริหารสัญญา
 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,975.00  บริหารสัญญา
 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.00  บริหารสัญญา
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,450.00  บริหารสัญญา
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,300.00  บริหารสัญญา
 ซื้อกระจกโค้งพร้อมเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000.00  บริหารสัญญา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
Goragod.com
^