เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

กิจกรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์

yes กิจกรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ???? วันที่ 9 เมษายน 2565 อบต.บางพลับ โดยนายกสมเกียรติ อินทรดำ ได้มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว
???? ประกาศเปิดรับสมัครการประกวดแข่งขัน ชุมชนสะอาด
???? กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00น.


????
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

????ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชี่น
????ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
????นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
????รายงานผลการดำเนินงาน

 

???? การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-แบบสอบถาม
???? ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
???? ประชาชนมีส่วนร่วม
????ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
????รณรงค์ขอความร่วมมือเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มปฏิบัติงานในเวลา 08.00 น ในวันทำงาน


????ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

????รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564


 
^