ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.PDF ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน 01โครงสร้างองค์กร 02ข้อมูลผู้บริหาร 03อำนาจหน้าที่ 04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 05ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 06กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎ-ระเบียบ-และประกาศกระทรวงพระราชบัญญัติ-หรือพระราชกฤษฎีกา 07ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 08Q&A 09Social Network ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน 010แผนดำเนินงานประจำปี 011รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การปฏิบัติงาน 013มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการงาน 014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 015ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ 016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 017E-Service ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 019รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 022ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 [...]

ประกาศนโยบายมาตรการการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงค์สุจริต ประจำปี 2562

ประกาศนโยบายมาตรการการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงค์สุจริต ประจำปี 2562 . PDF ประกาศนโยบายมาตรการการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงค์สุจริตดาวน์โหลด

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การประกาศเจตนารมย์ ของ อบต.บางพลับ 2563 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) (ฉบับปรับปรุง)