แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การประกาศเจตนารมย์
ของ อบต.บางพลับ 2563

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) (ฉบับปรับปรุง)

About the Author:

Leave A Comment