สถานที่ท่องเที่ยว

/สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว 2018-05-30T18:55:32+07:00
2016-12-25T15:52:06+07:00

ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม

มีทั้งค้างคาวแม่ไก่และนกนานาชนิดอาศัยอยู่รวมกัน จะเห็นว่าเป็นธรรมชาติที่แปลกและมีคุณค่าน่าสนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด