ศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

//ศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพลับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนตำบลบางพลับ  ดังนี้

1.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ   เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ตั้งอยู่ที่  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  หมู่ 3  ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

2.  ศูนย์ ICT  หรือ  ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลบางพลับ  เปิดให้ประชาชนมาใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี  ในวันจันทร์  ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.  ตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  หมู่ 3  ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

3.  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ทำหน้าที่สำรวจ รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านสาธารณภัย  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทั้งที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่หรือมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างพื้นที่หรือไม่มีทะเบียนบ้านแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่  ศูนย์ช่วยเหลือฯตั้งอยู่ที่ สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

4.  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง  สาขาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการ  และข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ตั้งอยู่ที่   ห้องปฏิบัติงาน  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

5.  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางพลับ  เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนในข้อกฎหมาย  รวมทั้งการไกล่เกลี่ยประนีประนอม  ข้อพิพาท  หรือระงับข้อขัดแย้งในตำบล    ตั้งอยู่ที่  ห้องปฏิบัติงาน  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

6.  ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนในเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการบริโภค  ตั้งอยู่ที่  ห้องปฏิบัติงาน  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ติดต่อศูนย์บริการประชาชนตำบลบางพลับ  โทรศัพท์  035-691593-11

By | 2019-02-22T16:31:59+07:00 กุมภาพันธ์ 20th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment