คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2020-07-14T22:13:50+07:00

คู่มือการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพฯ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล(การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์)

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ2563

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

คู่มือปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(ห้องคลัง)

คู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(กองช่าง)

คู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(กองสาธารณสุข)

คู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน(กองการศึกษา)