การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

01โครงสร้างองค์กร

02ข้อมูลผู้บริหาร

03อำนาจหน้าที่

04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎ-ระเบียบ-และประกาศกระทรวง
พระราชบัญญัติ-หรือพระราชกฤษฎีกา

07ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

08Q&A

09Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

010แผนดำเนินงานประจำปี

011รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการงาน

014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

017E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด

034ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร

ประกาศนโยบายมาตรการการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงค์สุจริต-ประจำปี-2562

035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน

041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

About the Author:

Leave A Comment